LaUDiM (Language Use and Development in the Mathematics classroom) er et kompetanseutviklingsprosjekt støttet av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Hovedmålet med prosjektet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, samt deres evne til å framstille matematikk både muntlig og skriftlig. Dette innebærer også evnen til å diskutere matematikk og til å argumentere for og begrunne hvorfor noe er riktig eller ikke. Det er også et mål å utvikle kunnskap om hvordan erfarne og fremtidige lærere kan legge til rette for et miljø som støtter og stimulerer elevenes utvikling av helhetlig matematisk kompetanse. I prosjektet samarbeider pedagoger og matematikkdidaktikere fra NTNU med lærere og elever ved to barneskoler i Trondheim.

LaUDiM-prosjektet nærmer seg slutten og arrangerer i den anledning en konferanse i Trondheim 28.-29. november 2018. Konferansen ligger i tilknytning til den årlige Novemberkonferansen som arrangeres av Matematikksenteret. I år holdes denne 27.-28. november og har tittelen Her skal det læres! LaUDiM-konferansen starter etter lunsj 28. november med plenumsforedrag som er felles med Novemberkonferansen.

LaUDiM-konferansen retter seg mot forskere i Norden med interesse for matematikkundervisning på barnetrinnet og overgangen mellom barnehage og grunnskole. På konferansen blir det en blanding av plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Konferansespråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Plenumsforedragsholdere er:

Vi inviterer med dette til å sende inn bidrag til de parallelle sesjonene. Vi ønsker velkommen forskning knyttet til undervisning i skole/barnehage og lærerutdanning, med fokus på barnetrinnet eller de eldste barnehagebarna.

Det settes av 30 minutter til hvert fremlegg (inkludert tid til diskusjon). Send inn et kort forslag til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 29. juni. Innen 20. august ønsker vi et mer utfyllende sammendrag på inntil 1 A4-side som presenterer følgende:

  • Tittel
  • Bakgrunn for studien og forskningsspørsmål
  • Teoretisk rammeverk
  • Metode
  • Foreløpige funn

Påmelding til konferansen kommer i august.

Hilsen programkomiteen,

Frode Rønning, Vivi Nilssen, Siri-Malén Høynes